آیین نامه داخلی

بسمه‌تعالی

در راستای بند اول ماده ۵ آئین نامه تشکیل مجلس دانش‌آموزی مصوب ششصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش‌وپرورش (که در انتهای این مجموعه آمده است)، آئین نامه داخلی مجلس دانش‌آموزی در سال ۱۳۸۰تهیه، تدوین و در مجلس دانش‌آموزی مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین به استناد ماده ۵۷ آئین‌نامه داخلی مجلس دانش‌آموزی مبنی بر امکان اصلاح و تغییر ماده و یا مواردی از این آئین‌نامه، در دومین نشستهفتمین دوره مجلس دانش‌آموزی در مورخ ۲۹/۶/۹۴اصلاحاتی انجام و مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

 

 

 

آئین نامه داخلی مجلس دانش آموزی

تدوین و انتشار : دبیرخانه مجلس دانش آموزی

اسفند۱۳۹۶

 

 

عنوان
فهرست

                                                                                                               

áفصل اول ـ کلیات

مبحث اول ـ اهداف،وظایف و اختیارات مجلس دانش آموزی             

اول ـ اهداف

دوم ـ وظایف واختیارات

مبحث دوم ـ کیفیت تشکیل و افتتاح اولین جلسه هر دوره                             

مجلس دانش آموزی

اول ـ تشکیل مجلس

دوم ـ افتتاح مجلس

سوم ـ تشریفات سوگند و مراسم تحلیف نمایندگان

چهارم ـ جایگاه ها

پنجم ـ نظم مجلس

مبحث سوم ـ هیأت های رئیسه مجلس

اول ـ هیأت رئیسه سنی

دوم ـ هیأت رئیسه دائم

سوم ـ تحلیف اعضاء هیأت رئیسه

چهارم ـ استعفاء یا فقدان رئیس یا اعضاء هیأت رئیسه

áفصل دوم ـ نمایندگی و گردش کار مجلس    

مبحث اول ـ نمایندگی                                                                         

اول ـ عضویت

دوم ـ نشستها

مبحث دوم ـ گردش کار مجلس                                               اول ـ انعقاد جلسات

 

دوم ـ نطق قبل از دستور

سوم ـ مقررات مذاکرات مجلس

áفصل سوم ـ فرآیند ایفای وظایف و اختیارات                                 

مبحث اول ـ کمیسیون ها                                                                    

مبحث دوم ـ نحوه تدوین سند                                                                            

مبحث سوم ـ بررسی طرحها و برنامه ها                                                             

اول ـ طرحها و برنامه ها

دوم ـ تذکرات

áفصل چهارم ـ حیثیت مجلس و نحوه اخذ رأی

اول ـ موارد انضباطی

دوم ـ رأی

 

آئین نامه تشکیل مجلس دانش‌آموزی

ماده ۱-اهداف

ماده ۲-وظایف و اختیارات

ماده ۳-ترکیب اعضاء

ماده ۴-هیأت رئیسه مجلس

ماده ۵-دبیرخانه مجلس دانش آموزی

ماده ۶-تعداد نشست ها

ماده ۷-کمیسیون

ماده ۸-مدعوین

ماده ۹-شورای دانش آموزی در سطح منطقه / ناحیه / شهرستان

ماده ۱۰-فعالیت مجلس

ماده ۱۱-ساختار تشکیلاتی

 

 

 

 

 

 

آئین نامه مجلس دانش آموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آئین نامه داخلی مجلس دانش‌آموزی

 

فصل اول: کلیات

مبحث‌اول: اهداف، وظایف و اختیارات مجلس دانش‌آموزی

اول اهداف

ماده ۱- اهداف تشکیل مجلس دانش آموزی باتوجه به مصوبه فوق الذکر به شرح زیر است:

 1. فراهم آوردن زمینه تربیت اجتماعی-سیاسی و مدیریتی دانش‌آموزان مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

۲٫ترویج فرهنگ مشارکت جویی،تعاون وهمکاری، مسئولیت پذیری وزمینه سازی برای مشارکت فکری و عملی دانش آموزان در عرصه های مختلف آموزش و‌پرورش.

 1. ترویج فرهنگ گفتگو ومشورت بین دانش آموزان.
 2. بهره گیری از نظرات دانش آموزان در اصلاح قوانین ومقررات وطرح ها و برنامه های مرتبط با آن ها.
 3. آشنایی بیشتر دانش آموزان با مقوله های اجتماعی،سیاسی واقتصادی داخلی وخارجی.
 4. تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی و رعایت اخلاق اجتماعی.
 5. تقویت هویت اسلامی وایرانی وتحکیم وترویج ارزشهای انقلاب اسلامی.

دوم-وظایف واختیارات

ماده۲- وظایف واختیارات مجلس دانش آموزی به شرح زیر است:

 1. بحث وبررسی درباره چگونگی ارتقای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و به کارگیری فناوری‌های نوین در مدارس
 2. بحث وبررسی درباره مسائل دانش‌آموزی، مقررات تحصیلی و انضباطی و ارائه طرحها وپیشنهادهای مناسب برای بهبود آن.
 3. بحث وتبادل نظر درمورد راهکارهای تقویت تربیت دینی،اخلاقی ،علمی ، فرهنگی واجتماعی دانش آموزان ومدارس و حضور فعال دانش‌آموزان و مدارس در عرصه‌های ملی و جهانی
 4. بحث وبررسی درباره چگونگی بهینه سازی مناسبات دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس
 5. بحث وبررسی درباره برنامه های درسی وفعالیت های فوق برنامه وارائه پیشنهاد برای غنی سازی آنها.
 6. بحث وبررسی درباره انتظارات و تعامل دانش‌آموز و خانواده وجامعه وارائه پیشنهاد برای نزدیک ساختن انتظارات و تعاملات
 7. اظهارنظر درمورد پیش نویس طرحها ولوایح مرتبط با دانش آموزان که از طریق وزارت آموزش وپرورش، شورای عالی آموزش وپرورش یا مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
 8. بررسی وتعیین شیوه های تکریم وتجلیل دانش آموزان از مقام ومنزلت معلم.
 9. بحث وبررسی درباره مسائل نوجوانان در خصوص انتخاب رشته، کار و آینده تحصیلی و شغل
 10. بحث وبررسی درباره وظایف وحقوق نوجوانان در جامعه،خانواده ومدرسه.
 11. بحث وبررسی وپیشنهاد راهکارهای مناسب برای تقویت هویت اسلامی – ایرانی دانش آموزان.
 12. ارتباط وتبادل تجربیات با مجالس دانش آموزی مشابه در دیگر کشورها.
 13. بحث وتبادل نظر در مورد چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی، پرورشی واجرایی مدرسه.

۱۴٫بحث و بررسی درباره ارتقای سلامت ، ایمنی و ورزش دانش‌آموزان

تبصره:وزارت آموزش وپرورش وسازمان دانش آموزی پیشنهادهای مجلس دانش آموزی را مورد توجه قرار داده،بافراهم کردن امکانات اجرایی وقانونی، زمینه اجرای آنها را تسهیل خواهند کرد.

مبحث دوم:کیفیت تشکیل وافتتاح اولین جلسه هر دوره مجلس دانش آموزی

 

اول- تشکیل مجلس

ماده ۳- محل تشکیل مجلس دانش آموزی به طور ثابت درشهر تهران می باشد.

تبصره۱: بنابر تشخیص دبیرخانه مجلس دانش آموزی و باهماهنگی هیأت رئیسه،محل تشکیل مجلس دانش آموزی می تواند مکانی غیر از مکان مشخص شده باشد.

تبصره۲-نشست های منطقه ای جزو نشست های رسمی محسوب نمی شود.

 

دوم- افتتاح مجلس

ماده ۴- نخستین جلسه هر دوره مجلس دانش آموزی با حضور حداقل دوسوم نمایندگان رسمیت یافته وبا تلاوت آیات (۳۵)تا(۴۲) سوره شوری واجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران وسرود مجلس دانش‌آموزی آغازمی شود.

پس از ارائه گزارش توسط رئیس ستاد انتخابات مجلس دانش آموزی وایراد سخنرانی توسط سخنران ویژه مراسم افتتاحیه،تشریفات سوگند وتحلیف نمایندگان برگزار می شود.

 

سوم- تشریفات سوگند ومراسم تحلیف نمایندگان

ماده۵- نمایندگان حاضر در مجلس به اجماع درحال قیام سوگند یاد می کنند.متن سوگندنامه توسط رئیس قرائت می شود ونمایندگان درحال قیام آنرا تکرار وپس از انجام مراسم،سوگندنامه را امضاء میکنند.

نمایندگانی که درجلسه نخست شرکت ندارندباید دراولین جلسه رسمی که حضور پیدا می کنند سوگند رابه جای آورده وذیل سوگندنامه را امضاءکنند.

متن سوگندنامه نمایندگان به شرح زیر است واعضاء به بندبند آن ملتزمند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

من به عنوان نماینده دانش آموزان درمجلس دانش آموزی به قرآن مجید سوگندیاد می کنم که با حضور آگاهانه،مدبرانه وصادقانه خود دراین مجلس ضمن طرح نظرات ومطالبات دانش آموزان درچارچوب آئین نامه های مجلس دانش آموزی گام بردارم.

با هم نسلان دانش آموزم پیمان می بندم که بابهره گیری از تفکرواندیشه پویای ایشان حداکثر توان خود رادرارائه پیشنهادهای راهگشا به کارگیرم تانقشی هرچندکوچک درتوسعه واعتلای جامعه دانش آموزی ایران اسلامی داشته باشم وبه ایشان اطمینان می دهم که دستاوردهای خوددراین مجلس رادرتمامی زندگی خویش به کاربندم.

امضاء رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی
امضاء

نمایندگان

 

 

تبصره-نمایندگان اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.

چهارم جایگاه ها

ماده ۶- جایگاه نمایندگان براساس جنسیت و قرعه کشی استانی،که قبل از برگزاری هر نشست توسط دبیرخانه مجلس دانش آموزی انجام می شود،تعیین می شود و مدعوین ویژه، صرفا مجاز به نشستن در دو ردیف اول می باشند.

ماده ۷- مخبرین جراید،رادیو،تلویزیون وتماشاچیان با داشتن کارت مخصوص همان جلسه حق حضور درجلسه رادارند ودرصورت عدم رعایت سکوت وبرهم زدن نظم بادستور رئیس مجلس یانواب او مکلفند جلسه را ترک کنند.

تبصره: کارت مخصوص ورودبه جلسه توسط دبیرخانه مجلس دانش آموزی تهیه وارائه خواهدشد.

 

 

پنجم: نظم مجلس

ماده ۸- تامین امنیت ونظم محوطه محل برگزاری نشست برعهده دبیرخانه مجلس دانش آموزی می باشد.

ماده ۹- رعایت ترتیب مذاکرات واجرای آئین نامه برعهده هیأت رئیسه جلسه وحفظ نظم جلسه داخلی برعهده رئیس مجلس دانش آموزی ودرغیاب اوبرعهده نواب رئیس است.

ماده ۱۰- درصورتی که مجلس به بی نظمی کشیده شودبه طوری که امکان ادامه جلسه نباشدو رئیس نتواند از آن جلوگیری کندازجای خود قیام می کند وهرگاه برخاستن موجب آرامش نشود،جلسه رابه مدت ۱۵ دقیقه به عنوان تنفس تعطیل می کند.

ماده ۱۱- حمل هر گونه وسایل غیر مجاز به ساختمان اصلی مجلس مطلقا ممنوع است.

 

مبحث سوم: هیأت های رئیسه های مجلس

اول- هیأت رئیسه سنی

ماده ۱۲- مسن ترین فردازنمایندگان حاضر،نظر به مشخصات شناسنامه ای، به عنوان رئیس سنی،فرد بعدی بعنوان نایب رئیس و ۲نفر از جوان ترین نمایندگان حاضر به سمت منشی معین شده و درجایگاه هیأت رئیسه قرار می گیرند. شناسایی اعضاء هیات رئیسه سنی و آشناکردن ایشان با وظایف خود برعهده دبیرخانه مجلس دانش آموزی می باشد.

تبصره – عضو هیأت رئیسه سنی، نباید کاندیدای هیأت رئیسه دائم باشد و قبول عضویت در هیأت رئیسه سنی اختیاری است.

ماده ۱۳- وظایف هیأت رئیسه سنی،اداره جلسه افتتاحیه،انجام مراسم تحلیف،اجرا ونظارت بر انتخابات هیأت رئیسه دائم ومراسم تحلیف ایشان است.

 

دوم_هیأت رئیسه دائم

ماده۱۴- پس از انجام مراسم تحلیف وباحضور دوسوم نمایندگان انتخابات هیأت رئیسه دائم،برگزار می شود.

ماده ۱۵ هر استان می تواند با توجه به تعداد نمایندگان خود، حداکثر یک نفر و استانهایی که بیشتر از ۵ نفر نماینده دارند حداکثر دو نفر در مجلس دانش‌‌آموزی کاندیدای هیأت رئیسه داشته باشند.

تبصره-میزان و چارچوب فعالیت ها و تبلیغات انتخاباتی توسط دبیرخانه مجلس‌ دانش‌آموزی مشخص و حداکثریک ماه قبل از تشکیل مجلس دانش‌آموزی به استانها ابلاغ می شود.

ماده ۱۶- هیأت رئیسه دائم مرکب از رئیس،دو نائب رئیس،دونفر منشی ودونفر کارپرداز می باشد.

ماده ۱۷- انتخاب رئیس بااکثریت نسبی(نصف بعلاوه یک کل آرای حاضرین)رای مخفی وباورقهمی باشد.

درصورتی که هیچ کدام از کاندیداها نصف بعلاوه یک کل آرا حاضرین را کسب نکنند، دو کاندیدایی که بیشترین رای راکسب کرده اند‌‌‌ به مرحله دوم انتخابات راه می یابند که بااکثریت ساده مرحله دوم،رئیس انتخاب میشود. انتخاب نواب رئیس،منشی هاوکارپردازها هرکدام به طور جداگانه،با اکثریت ساده،رای مخفی وباورقه برگزار می شود.

ماده ۱۸- نواب رئیس به ترتیب تعداد آراء،به عنوان نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم درغیاب رئیس مجلس به ترتیب، وظایف واختیارات اورا به عهده خواهندداشت.درصورت تساوی آراء رای گیری مجددصورت خواهد گرفت.

تبصره: رئیس مجلس می تواند حتی هنگام حضور خود اداره جلسه را به ترتیب برعهده نواب رئیس بگذارد.

ماده ۱۹- قبل از اخذ رای برای هیأت رئیسه،اسامی نامزدها از طریق قرعه کشی توسط دبیرخانه مجلس دانش آموزی مشخص وبه وسیله منشی هیأت رئیسه سنی اسامی به ترتیب ذیل،اعلام می شود.و کاندیداها حداکثر در هفت دقیقه به معرفی و ایراد نظرات خود می پردازند.

۱- کاندیداهای ریاست ۲- کاندیداهای نواب رئیس ۳- کاندیداهای منشی ۴- کاندیداهای کارپرداز

تبصره ۱- اخذ رای برای اعضای هیأت رئیسه حداکثر ۳۰ دقیقه پس از ایراد بیانات کاندیداهای هیأت رئیسه انجام می پذیرد.

تبصره ۲- اقلیت های دینی با توافق یکدیگر می توانند یک عضو،به عنوان کاندیدای هیأت رئیسه معرفی کنند.

 

سوم- تحلیف اعضاءهیأت رئیسه

ماده۲۰- سوگندنامه اعضاءهیأت رئیسه مجلس دانش آموزی که پس از انتخاب ایشان توسط رئیس قرائت وسایر اعضاءمفاد آن را تکرار می کنند.متن سوگند نامه به شرح ذیل می باشد.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

من به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس دانش آموزی به قرآن مجید سوگندیاد می کنم تا درچارچوب آئین نامه های مجلس دانش آموزی گام بردارم. ودربرابر نمایندگان متعهد می شوم که درانجام وظایف ومسئولیت هایی که از سوی ایشان بعهده اینجانب گذاشته شده است از هیچ کوششی دریغ نورزم.

با هم نسلان دانش آموزم پیمان می بندم که بابهره گیری از تفکرواندیشه پویای ایشان حداکثر توان خویش رادرارائه مشورتهای راهگشاوموثر به وزارت آموزش وپرورش به کارگیرم تانقشی هرچندکوچک درتوسعه واعتلای ایران عزیز داشته باشم.

امضاء

اعضای هیأت رئیسه

امضاء

رئیس دبیرخانهمجلس دانش آموزی

 

تبصره- نماینده اقلیت های دینی درصورت انتخاب وعضویت در هیأت رئیسه باذکر نام کتاب آسمانی خود،به جای قرآن مجید،همزمان با دیگر اعضاء هیأت رئیسه سوگند یاد می کند.

چهارم- استعفاءیافقدان رئیس یا اعضاء هیأت رئیسه

ماده ۲۱- اگر رئیس مجلس یا سایر اعضای هیأت رئیسه پیش از انقضای مدت نمایندگی از عضویت هیأت رئیسه استعفا دهد یافقدانش احساس شود،رئیس یا یکی از نواب، به ترتیب تقدم،جلسه را منعقد می سازد ومتن استعفا نامه را قرائت یا فقدان وی را اعلام می کندوعضوجدید، طبق آراء ماخوذه ی قبل ،توسط رئیس یا یکی نواب به ترتیب معرفی می شود وفرد جایگزین برای مدت باقی مانده همان دوره انتخاب می شود.

 

فصل دوم نمایندگی وگردش کار مجلس

 

مبحث اول:نمایندگی

اول- عضویت

ماده۲۲ عضویت درمجلس دانش آموزی افتخاری بوده ودوره نمایندگی آن دوساله می باشد.

ماده ۲۳تعداد اعضای مجلس دانش آموزی ۱۵۰ نفر است که متناسب با جمعیت دانش آموزی استان ازمیان دانش آموزان عضو شورا های دانش آموزی دوره دوم متوسطه، بر اساس شیوه نامه انتخابات، اعضاء انتخاب می شوند.

تبصره: آموزش و پرورش استثنایی و مدارس ایرانی خارج از کشور هر کدام ۲سهمیه جهت عضویت در مجلس دانش آموزی خواهند داشت.

ماده ۲۴ هر نماینده می تواند از مقام نمایندگی استعفاء دهد به شرط آن که دلیل موجهو شرایط قابل قبول داشته باشدکه پذیرش آن از اختیارات دبیرخانه مجلس دانش آموزی است.

ماده ۲۵ –در صورت پذیرش استعفا یا انتقال نماینده به استان دیگر،استان مبدأموظف است نماینده علی البدل را معرفی کند. دبیرخانه مجلس دانش آموزی،پس از بررسی،باید حداکثر ظرف مدت یک ماه اعتبار نامه نماینده جایگزین را برای مدت باقی مانده همان دوره صادر کند.

 

دوم نشست ها

ماده ۲۶ مجلس دانش‌آموزی در هر دوره حداقل۲ نشست رسمی خواهد داشت.

تبصره ۱- زمان تشکیل نشست ها باید طوری تنظیم گردد که با زمان برگزاری امتحانات دانش آموزان برخورد نکند.

تبصره ۲زمان برگزاری هر نشست و تعداد روزها، توسط دبیرخانه دو هفته قبل از تشکیل جلسه به نمایندگان اعلام می شود.

تبصره ۳نشست فوق العاده مجلس دانش آموزی در صورت نیاز، به درخواست دو سوم نمایندگان مجلس دانش آموزی و یا وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی هیأت رئیسه و موافقت دبیرخانه مجلس برگزار خواهد شد.

ماده ۲۷ – در هر نشست رئیس مجلس قبل ازپرداختن به دستور جلسه می بایست در مورد حوادث مهم و مسائل فورینیز مطالبی را که آگاهی مجلس از آنها ضروری می باشد به اطلاع نمایندگان برساند. حداکثر مدت برای ارائه این مطالب ۱۵ دقیقه خواهد بود. همچنین رئیس دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی می بایست گزارش برنامه ها و اقدامات دبیر خانه را به مجلس ارائه کند.

 

مبحث دوم- گردش کار مجلس

اول – انعقاد جلسات

ماده ۲۸-اولین جلسه رسمی هر روز با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید،که حتی الامکان متناسب باجلسه آن روز باشد، آغاز خواهد شد.

تبصره جلسات افتتاحیه و اختتامیه رسمی هر نشست با اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سرود مجلس دانش‌آموزی آغاز می شود.

ماده ۲۹- انعقاد رسمی و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان می باشد.

ماده۳۰- نمایندگان باید در روزی که قبلا برای تشکیل جلسه رسمی معین و توسط دبیرخانه مجلس دانش آموزی اعلام می شود، در مجلس حاضر شده و حداکثر تا ۱۵ دقیقه پس از وقت تعیین شده در تالار جلسات حضور یابند. در صورت تاخیر بدون عذر موجه نمایندگان از طرف هیأت رئیسه مجلس دانش آموزی توبیخ خواهند شد. هر یک از نمایندگان نیز که در موقع اخذ رای با اعلام قبلی رئیس مجلس مبنی بر منع خروج از جلسه بدون عذر موجه غایب باشد برای هر رای گیری مستوجب یک توبیخ خواهد بود.

ماده ۳۱- حداکثر مدت برای هرجلسه رسمی ۴ساعت است که به صورت یکسره یابافاصله تنفس می باشد،مگردرمواردی ضروریکه به تشخیص رئیس وتصویب مجلس زمان آن تمدید می شود.غایبین پس از تنفس نیز مشمول مقررات مربوط به غیبت وتاخیر خواهند بود.

ماده ۳۲- وقت دستورات رسمی مجلس چنان تنظیم خواهدشد که با زمان ادای اول وقت نماز برخورد نداشته باشد.

 

دوم نطق قبل از دستور

ماده ۳۳- درهر جلسه رسمی یک نفر از نمایندگان که مطالب مهمی داشته باشد وبخواهد به استحضار مجلس برساندمی‌تواند تاقبل از شروع جلسه رسمی به عنوان ناطق قبل از دستور درلوحه مخصوص،که نزد منشی هیأت رئیسه می باشد، ثبت نام ومطالب خودرابا توجه به سمت مسئولین اظهار کند. قرعه کشی توسط هیأت رئیسه صرفا با نظارت دبیرخانه انجام می شود .مجموع این نطق ها در هر جلسه نبایستی از نیم ساعت تجاوز کند.

تبصره۱ هیچ یک از نمایندگان نمی توانند برای نطق پیش از دستور درهرنشست بیش ازیک بار ثبت نام کننداما می توانند از وقت دیگری استفاده کنند  .

تبصره ۲-هیچ یک از کاندیداهای هیأت رئیسه دائم نمی توانند در جلسه افتتاحیه نطق پیش از دستور داشته باشند.

 

سوم- مقررات مذاکرات مجلس

ماده ۳۴- موضوع هایی که طبق دستور درمجلس مطرح می شودبایدحداقل یک ساعت قبل از انعقاد جلسه در ورقه مخصوصی که نزد کارپرداز است ثبت شود.اسامی مخالف و موافق با رعایت حق تقدم توسط منشی قرائت می شود وبه ترتیب(یک مخالف ویک موافق)نطق خواهند کرد .

ماده ۳۵- طرح ها وبرنامه های واصله به مجلس به ترتیب مورد رسیدگی قرار گرفته ،پس از اظهار نظر یک مخالف ویک موافق درمورد یکایک مواد رای گیری ودرصورت تصویب،ثبت ودر غیر اینصورت پیشنهاد اصلاحی درهمان جلسه به رای گذاشته می شود.

تبصره:درصورتی که درخواستی توسط ۳۰ نماینده جهت استمرار مذاکرات به هیأت رئیسه واصل شودبانظر رئیس جلسه، موافقین ومخالفین تا وصول پیشنهاد کفایت مذاکرات به تناوب صحبت می کنند.

ماده۳۶- تشخیص عده حضار با استفاده از تابلو یاازطریق دیگر به عهده منشیان است که در اول هر جلسه وقبل ازاخذآرا باید به وسیله رئیس جلسه اعلام شود.

ماده ۳۷ مذاکرات کامل هر جلسه با مصوبات ضبط وثبت می شودوگزارش کار در نشست بعدی توسط دبیرخانه بین نمایندگان توزیع می شود .نماینده ای که در صورت مشروح مذاکرات مطلبی بر خلاف اظهارات او ثبت شده باشد،به طور اختصار می تواند فقط در خصوص همان مورد در جلسه رسمی تذکر دهد و بعدا اصلاح آن قسمت از مذاکرات در مجموعه مذاکرات مجلس درج می شود.صورت مذاکرات جلسات باید به امضاء رئیس مجلس یا نائب رئیس مجلس، که آن جلسه را اداره کرده است،برسد .

تبصره: اگر ضمن نطق پیش از دستور یا مذاکرات صریحا یا تلویحا نسبتی به یکی از نمایندگان داده شود ویا عقیده واظهارات اورا خلاف جلوه دهند، باتشخیص رئیس جلسه به نماینده مذکور، بدون رعایت نوبت، تا ۵ دقیقه اجازه نطق داده می شود.

ماده ۳۸- دستور کار جلسات مجلس دانش آموزی پس از تصویب هیأت رئیسه از طرف دبیرخانه مجلس دانش آموزی به کمیسیون ها برای بحث وتبادل نظر ابلاغ می شود.

تبصره ۱: طرح ها وبرنامه های دوفوریتی از این قاعده مستثنی هستند وبا درخواست حداقل ۳۰ نماینده مجلس دانش آموزی وکسب دوسوم آرای حاضرین نشست رسمی مجلس، جهت بررسی درهمان نشست،به هیأت رئیسه ارائه می شود.

تبصره۲:درصورت اتمام وقت نشست درطرح های دو فوریتی،ادامه بررسی به اولین نشست آتی مجلس موکول می شود.

تبصره ۳:طرحهای یک فوریتی با امضاء حداقل ۱۵ نماینده و طرحهای دو فوریتی با امضای حداقل ۳۰ نماینده تقدیم هیأت رئیسه شده و رئیس جلسه موظف است در همان نشست نسبت به فوریت طرحهای ارائه شده از مجلس اخذ رأی نماید.

 

فصل سوم: فرایند ایفای وظایف واختیارات مجلس دانش آموزی

 

مبحث اول: کمیسیون ها

در اجرای ماده ۷ آئین نامه تشکیل مجلس دانش‌آموزی به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل، مشکلات و مقررات تحصیلی و انضباطی، برنامه ها و فوق برنامه های دانش‌آموزی ، رسیدگی به مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان و همچنین بررسی و تنظیم طرحها و برنامه های دانش‌آموزی، کمیسیون های تخصصی در مجلس تشکیل می شوند.

ماده ۳۹- کمیسیون ها تحت عناوین پنجگانهزیر تشکیل می شوند.

 • فرهنگی و هنری
 • علمی وآموزشی
 • اجتماعی و تربیتی
 • ورزش و سلامت
 • ارتباطات و فناوری

تبصره۱:جلسات هر کمیسیون همزمان با نشست های منطقه ای در فواصل زمانی حداکثر ۴ماهه به مدت ۲روز توسط دبیرخانه مجلس دانش آموزی تشکیل می شود.

تبصره۲:هر قطب متولی یک کمیسیون خواهد بود.عنوان کمیسیون ها از طریق قرعه کشی، در اولین جلسه هر دوره،به هر قطب ابلاغ خواهد شد.

تبصره۳:دبیرخانه مجلس دانش آموزی موظف است موضوعات مرتبط با زیر شاخه کمیسیون ها رابا توجه به نیاز و راهبردهای آموزش و پرورش به کمیته های استانی ابلاغ کند .

ماده ۴۰- پس از ابلاغ عنوان کمیسیون به نمایندگان هر قطب، نشست منطقه ای کمیسیون به ریاست مسن ترین عضو منعقد و اعضا به انتخاب یک رئیس، یک نائب رئیس و یک منشی با ورقه و با اکثریت نسبی اقدام می کنند.کمیته های استانی نیز به همین ترتیب اعضای هیأت رئیسه خود را انتخاب میکنند .استان هایی که نمایندگان آنها دو نفر است استثنائایک رئیس و یک منشی انتخاب می کنند.

تبصره۱: اعضای شورای دانش آموزای استان به عنوان عضو وبدون حق رأی در تمام جلسات تخصصی شرکت می کنند.

تبصره۲: دستور کار اصلی کمیته های استانی :

 • بررسی عنوان کمیته تخصصی استان
 • بررسی و تدوین پیش نویس موضوع سند مجلس دانش آموزی
 • بررسی طرح ها، ایده ها و پیشنهادهای دانش آموزان استان

تبصره ۳: هدایت جلسات ونظارت بر وظایف اعضا و جلب مشارکت ایشان به عهده رئیس و در زمان عدم حضور وی به عهده رئیس کمیته تخصصی با نظارت مدیر دانش آموزی استان می باشد.

ماده ۴۱- اعضایکمیته های استانی موظف هستند در تدوین طرحها و برنامه های دانش‌آموزی از نظرات سایر دانش‌آموزان،خصوصاً اعضای شوراهای دانش‌آموزی بهره استفاده کنند .

ماده ۴۲- ملاک اعتبار برای رسمیت جلسه کمیسیون قطبی حضور دو سوم اعضا و حضور مسئولین دبیرخانه مجلس دانش آموزی می باشد.

 

مبحث دوم نحوه تدوین سند

ماده۴۳درهرنشست، علاوه برطرحها وبرنامه های فرعی واصله به دبیرخانه مجلس دانش آموزی،کلیه کمیته های متشکلدرهر استان برروی یک طرح واحد بحث وبررسیمی کنند ونتیجه در مجلس دانش آموزی طرح ومصوبه مربوط به عنوان سند نشست از طریق دبیرخانه مجلس دانش آموزی منتشر می شود.

ماده۴۴- برای تعیین محور تدوین سند،درهر نشست، دبیرخانه مجلس دانش آموزی موظف است نظرات کمیته های استانی مجلس رابه هیأت رئیسه تسلیم دارد.هیأت رئیسه موظف است پس از بررسی نظرات استان ها سه مورد از اصلی ترین مفاهیم مبتلا به جامعه دانش آموزی کشور رااز بین نظرات واصله انتخاب وجهت ارائه به مجلس،به دبیرخانه تسلیم کند.پس از بحث وتبادل نظر پیرامون هر سه موضوع درصحن مجلس وایراد نطق موافق ومخالف رای گیری انجام وپس از تصویب اکثریت ساده اعضا ،یک موضوع به عنوان محور سند انتخاب وبه کلیه اعضاءاعلام می شود.(بدیهی است پس ازتصویب محور سند،فعالیت هایی به هدف توجیه نمایندگان در خصوص تهیه پیش نویس سند صورت می گیرد .)

ماده۴۵- کلیه اعضا شورای دانش آموزی استانی موظف به جمع آوری،سازماندهی وجمع بندی،دیدگاههای دانش آموزی پیرامون موضوع مذکور درقالب کمیته استانی وارائه به دبیرخانه مجلس دانش آموزی،حداقل یک ماه قبل از تشکیل نشست می باشند.

تبصره۱:نتیجه بررسی وپژوهشهایکمیته استانی به صورت مکتوب در ابتدای برگزاری کمیسیون های قطبی در قالب موضوعاتی که متناسب با محور سند تشکیل می شوند،توسط اعضا مورد بررسی قرار می گیرد و مقدمات تدوین پیش نویس سند فراهم می آید .

تبصره ۲:کار گروهی جهت تدوین پیش نویس سند،مرکب از رئیس ونائب رئیس و منشی کمیسیون های قطبی تشکیل می شود .

تبصره۳:مخبر پیش نویس نهایی سند در صحن علنی مجلس از بین اعضای کار گروه نهایی سند انتخاب می شود .

ماده ۴۶- پیش نویس نهایی سند بعد از نظر کارشناسی برای تصویب به صحن علنی ارائه می شود.ابتدا در مورد کلیات هر فصل،پس از استماع نطق موافقین و مخالفین و مخبر کارگروه نهایی سند، رای گیری با اکثریت نسبی صورت می گیرد .در صورت رای نیاوردن هر فصل،رای گیری بدون ایراد نطق موافق و مخالف برای هر بند از آن فصل جداگانه انجام می شود .در صورت رای نیاوردن با اکثریت نسبی آن بند حذف می شود.

 

 

 

 

 

 

مبحث سوم :بررسی طرح هاوبرنامه ها

اول-طرح ها وبرنامه ها

ماده ۴۷- دبیرخانه مجلس دانش آموزی پیش نویس طرح ها وبرنامه های واصله از کمیته های استانی را برای بحث در مجلس دانش آموزی، با هماهنگی هیأت رئیسه،در اختیار کمیسیون های قطبی “مرتبط”قرار می دهد .

ماده ۴۸- گزارش رد یا تصویب ،تغییر وتکمیل هرطرح یابرنامه ای که به کمیسیون ارجاع می شود،بایدظرف مدت معین، که از طرف دبیرخانه مجلس دانش آموزی با توافق کمیسیون های مربوط اعلام شود،که حداکثر بیش ازیک ماه از تاریخ وصول به کمیسیون نخواهد بود،به دبیرخانه مجلس دانش آموزی ارائه شود،درغیر این صورت رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی می توانداز مجلس تقاضا کندکه آن رابعنوان طرح مشورتی مجلس به مبادی ذیربط ارائه دهد.

تبصره- گزارش کمیسیون در طرحهای عادی باید حداقل ۷۲ ساعت و در مورد طرحهای یک فوریتی حداقل ۴۸ ساعت قبل از موعد طرح در مجلس چاپ و بین نمایندگان توزیع شده باشد.

ماده۴۹- پس از آنکه مجلس دانش آموزی درباره طرح یا برنامه ای رای نهایی صادر کرد،اسناد واوراق وصورت جلسات مربوط به آن،دردبیرخانه مجلس دانش آموزی بایگانی می شود.

دوم- تذکرات

ماده ۵۰- نمایندگان مجلس دانش آموزی می توانندتذکرات خودرا درحوزه های مختلف آموزشی وپرورشی جهت ارائه به مبادی مرتبط به منشی هیأت رئیسه تحویل دهد .

منشی موظف است مجموعه تذکرات را ساماندهی وجهت ارائه به مراجع ذیربط تحویل دبیرخانه مجلس دانش آموزی نماید.

تبصره:درصورتی که تعداد سوالات وتذکرات درحوزه ای خاص به ۳۰ فقره برسد،دبیرخانه از مسئول مربوطه برای پاسخگویی درنشست آینده دعوت به عمل می آورد.حضور مسئول یا نماینده وی درنشست فوق الذکر جهت پاسخگویی به نمایندگان الزامی می باشد.

 

فصل چهارم حیثیت مجلس و نحوه اخذ رای

 

اول- موردانضباطی

ماده۵۱- نمایندگان براساس حس مسئولیت، ملزم به حفظ حیثیت مجلس ورعایت نظم،نوبت واجرای آئین نامه داخلی هستندودرصورت عدم رعایت،رئیس جلسه می تواندابتدا به صورت شفاهی ودرصورت استمرار تخلف،به صورت کتبی تذکر دهد و درصورت تکرار تخلف با نظر هیأت رئیسه نماینده مورد نظر توبیخ می شود.

تبصره۱- توبیخ نمایندگان توسط هیأت رئیسه صورت خواهد پذیرفت ودر پرونده نماینده درج می شود.

تبصره۲- درازاء سه توبیخ، نماینده از حضوردریک نشست محروم ومراتب به وی ابلاغ می شود ودرازاءپنج توبیخ،اعتبارنامه نامبرده توسط رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی لغو می شود.

ماده۵۲- نمایندگان درصورتی که موردی راخلاف آئین نامه داخلی تشخیص دهند حق  دارند مورد را بااستناد به ماده مربوطه تذکر دهند.

دوم رای

ماده ۵۳- اخذ رای درمجلس به ۳ طریق انجام می شود:

۱-قیام وقعود:درمورد کلیه طرح ها وبرنامه ها.

۲- رای علنی باورقه:درصورتیکه۳۰ نفر ازنمایندگان درخواست کرده باشند ودرصورت مشکوک بودن رای درقیام وقعود.

۳- رای مخفی باورقه:درصورتیکه ۴۰ نفر از نمایندگان در خواست کرده باشند،موارد مهم وخاص،انتخاب هیأت رئیسه .

ماده۵۴-برای شمارش و نظارت بر آراء کاندیداهای هیأت رئیسه  مجلس دانش آموزی ،دبیرخانه مجلس موظف است کمیته ای تحت عنوان فوق ومتشکل از اعضای زیر انتخاب کند:

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی، نماینده سازمان دانش آموزی،حراست سازمان دانش آموزی، نماینده مدیران دانش آموزی استان،دو نفر از کارشناسان دبیرخانه مجلس دانش آموزی،رئیس هیأت رئیسه سنی مجلس دانش آموزی

ماده ۵۵-در مواردی که حداقل ۵۰نفر از نمایندگان به کیفیت اداره جلسه و ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضاء هیأت رئیسه معترض باشند،می توانند مراتب را کتباً به اطلاع رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی رسانیده و پس از طرح موضوع در جلسه مجلس،در صورتی که رای مطلق(پنجاه درصد کل آراء ماخوذه به اضافه یک )به عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض صادر شود نماینده یا نمایندگان مورد اعتراض موظفند استعفای خود را از هیأت رئیسه اعلام دارند.

ماده ۵۶- کلیه اموراداری،مالی وسازمانی مجلس دانش آموزی وبرنامه ریزی جهت آشنا کردن اعضاءبا آئین نامه های مجلس دانش آموزی، وغیره، همچنین انجام کلیه امور خدماتی،رفاهی و پشتیبانی ازطریق دبیرخانه مجلس دانش آموزی صورت می پذیرد.

ماده۵۷- تغییر ماده یامواد آئین نامه داخلی بنا به درخواست کتبی حداقل ۵۰ نماینده، فقط یک نوبت درهردوره و پس ازرای موافق اکثریت مطلق نمایندگان در خصوص تغییر ماده یا مواددرخواست شده مجاز می باشد.

کمیته ای ۷ نفره تغییر آئین نامه به انتخاب مجمعی مرکب ازیک نماینده از هراستان انتخاب شده وباحضور نمایندگان رئیس سازمان دانش آموزی ورئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی (بدون حق رای) به تهیه اصلاحیه مذکوروارائه آن به صحن مجلس اقدام می کند.تغییر هریک از مواد باید به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان برسد.

(این آئین نامه در ۴ فصل و۵۷ ماده و۳۶ تبصره تدوین وتصویب شده است.)

 

 

 

آئین نامه تشکیل مجلس دانش آموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آئین نامه تشکیل مجلس دانش‌آموزی

مقدمه

در اجرای آئین نامه اجرایی مدارس، مصوب ششصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۰/۵/۷۹ ، شورای دانش‌آموزی مرکزی که در این مصوبه ((مجلس دانش‌آموزی)) نامیده می شود بر اساس این آئین نامه تشکیل خواهد شد.

ماده ۱- اهداف

 1. فراهم آوردن زمینه تربیت اجتماعی-سیاسی و مدیریتی دانش‌آموزان مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

۲٫ترویج فرهنگ مشارکت جویی،تعاون وهمکاری، مسئولیت پذیری وزمینه سازی برای مشارکت فکری و عملی دانش آموزان در عرصه های مختلف آموزش و‌پرورش.

 1. ترویج فرهنگ گفتگو ومشورت بین دانش آموزان.
 2. بهره گیری از نظرات دانش آموزان در اصلاح قوانین ومقررات وطرح و برنامه های مرتبط با آن ها.
 3. آشنایی بیشتر دانش آموزان با مقوله های اجتماعی،سیاسی واقتصادی داخلی وخارجی.
 4. تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی و رعایت اخلاق اجتماعی.
 5. تقویت هویت اسلامی وایرانی وتحکیم وترویج ارزشهای انقلاب اسلامی.

 

ماده۲- وظایف واختیارات

 1. بحث وبررسی درباره چگونگی ارتقای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و به کارگیری فناوری‌های نوین در مدارس
 2. بحث وبررسی درباره مسائل دانش‌آموزی، مقررات تحصیلی و انضباطی و ارائه طرحها وپیشنهادهای مناسب برای بهبود آن.
 3. بحث وتبادل نظر درمورد راهکارهای تقویت تربیت دینی،اخلاقی ،علمی، فرهنگی واجتماعی دانش آموزان ومدارس و حضور فعال دانش‌آموزان و مدارس در عرصه‌های ملی و جهانی
 4. بحث وبررسی درباره چگونگی بهینه سازی مناسبات دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس
 5. بحث وبررسی درباره برنامه های درسی وفعالیت های فوق برنامه وارائه پیشنهاد برای غنی سازی آنها.
 6. بحث وبررسی درباره انتظارات و تعامل دانش‌آموز و خانواده وجامعه وارائه پیشنهاد برای نزدیک ساختن انتظارات و تعاملات
 7. اظهارنظر درمورد پیش نویس طرحها ولوایح مرتبط با دانش آموزان که از طریق وزارت آموزش وپرورش، شورای عالی آموزش وپرورش یا مجلس شورای اسلامی ارجاع شود.
 8. بررسی وتعیین شیوه های تکریم وتجلیل دانش آموزان از مقام ومنزلت معلم.
 9. بحث وبررسی درباره مسائل نوجوانان در خصوص انتخاب رشته، کار و آینده تحصیلی و شغلی.
 10. بحث وبررسی درباره وظایف وحقوق نوجوانان در جامعه،خانواده ومدرسه.
 11. بحث وبررسی وپیشنهاد راهکارهای مناسب برای تقویت هویت فرهنگ اسلامی – ایرانی دانش آموزان.
 12. ارتباط وتبادل تجربیات با مجالس دانش آموزی مشابه در دیگر کشورها.
 13. بحث وتبادل نظر در مورد چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای آموزشی، پرورشی واجرایی مدرسه.

۱۴٫بحث و بررسی درباره ارتقای سلامت، ایمنی و ورزش دانش‌آموزان

تبصره:وزارت آموزش وپرورش وسازمان دانش آموزی پیشنهادهای مجلس دانش آموزی را مورد توجه قرار داده وبافراهم نمودن امکانات اجرایی وقانونی، زمینه اجرای آنها را تسهیل خواهند کرد.

 

ماده ۳- ترکیب اعضاء

تعداد اعضای مجلس دانش‌آموزی ۱۵۰ نفر است که متناسب با جمعیت دانش‌آموزی استان از میان دانش‌آموزان عضو شوراهای دانش‌آموزی مدارس دوره متوسطه بر اساس شیوه نامه ای که به تأیید وزیر آموزش‌و‌پرورش می رسد، انتخاب خواهند شد.

تبصره: عضویت در مجلس دانش‌آموزی افتخاری است و دوره آن دو سال خواهد بود.

ماده ۴- مجلس دانش‌آموزی هیأت رئیسه خواهد داشت که اعضای آن توسط مجلس دانش‌آموزی و با رعایت آئین نامه داخلی انتخاب خواهند شد.

تبصره– وزیر آموزش‌و‌پرورش برای اعضای هیأت رئیسه به عنوان مشاوران دانش‌آموزی وزیر ابلاغ صادر می کند.

 

ماده ۵- دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی

مجلس دانش‌آموزی دبیرخانه ای خواهد داشت که در سازمان دانش‌آموزی مستقر خواهد شد و وظایف آن به شرح زیر خواهد بود :

۱٫تهیه و تنظیم آئین نامه داخلی مجلس و تقدیم آن به مجلس دانش‌آموزی جهت تأیید.

۲٫تهیه پیش نویس طرح ها و برنامه ها برای بحث و بررسی در مجلس دانش‌آموزی.

۳٫برنامه ریزی برای تشکیل جلسات و دعوت از اعضاء و مدعوین

۴٫اطلاع رسانی و پیگیری پیشنهادها و تصمیم‌های متخذه مجلس دانش‌آموزی

۵٫برنامه ریزی برای آشنا کردن اعضای مجلس با قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌و‌پرورش، اهداف دوره‌های تحصیلی و آئین نامه تشکیل مجلس دانش‌آموزی، آئین نامه داخلی و کمیسیون های مجلس.

۶٫انجام امور خدماتی، رفاهی و پشتیبانی برای برگزاری جلسات سالیانه.

۷٫فراهم آوردن زمینه حضور اعضای مجلس در برنامه‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان (مانند اردوهای دانش‌آموزی، فعالیت‌های فوق برنامه…..)

تبصره ۱- ابلاغ رئیس دبیرخانه مجلس توسط رئیس سازمان دانش‌آموزی پس از هماهنگی با وزیر آموزش‌و‌پرورش صادر می شود. رئیس دبیرخانه علاوه بر مسئولیت دبیرخانه به عنوان رابط وزارت آموزش‌و‌پرورش و مجلس دانش‌آموزی در جلسات مربوط شرکت خواهد کرد.

تبصره ۲- مسئولیت پشتیبانی و تامین نیروی انسانی ، منابع مالی و تجهیزاتی دبیرخانه‌ی مجلس به عهده وزارت آموزش‌وپرورش است.

 

 

 

 

سایر موارد:

ماده۶- مجلس دانش‌آموزی در هر دوره حداقل دو  نشست رسمی خواهد داشت.

تبصره به منظور آموزش و توجیه دانش‌آموزان و همچنین آمادگی نمایندگان جهت برگزاری نشست رسمی، دبیرخانه مجلس دانش‌آموزی می تواند در هر دوره به برگزاری نشست‌های منطقه‌ای اقدام نماید.

ماده۷- مجلس برای اجرای وظایف خود می تواند نسبت به تشکیل کمیسیون های تخصصی اقدام کند.

ماده ۸- مسئولین آموزش‌و‌پرورش یا نمایندگان آنان با دعوت هیأت رئیسه مجلس دانش‌آموزی در جلسات حضور می یابند.

تبصره- برای سهولت ارتباط مدیران مختلف آموزش‌و‌پرورش با هیأت رئیسه مجلس شیوه نامه ای تنظیم خواهد شد که پس از تأیید وزیر آموزش‌و پرورش ابلاغ می گردد.

تبصره۲- مسئولین آموزش‌وپرورش با هدف ارتقای تربیت فرهنگی- اجتماعی دانش‌آموزان می‌توانند از اعضای مجلس برای شرکت در برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی به ویژه فعالیت های فوق برنامه دعوت به عمل آورند.

ماده ۹- تشکیل شورای دانش‌آموزی در سطح شهرستان، منطقه و ناحیه با شرکت رؤسای شوراهای دانش‌ آموزی مدارس دوره متوسطه و در سطح استان با شرکت نمایندگان شوراهای شهرستان ها، مناطق و نواحی بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۰- مجلس و شوراهای دانش‌آموزی تشکل غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده و فعالیت آن ها مستلزم رعایت کلیه قوانین و مفاد آئین نامه خواهد بود.

ماده۱۱- دستورالعمل اجرایی این آئین نامه و نیز ترکیب اعضاء و ساختار تشکیلاتی دبیرخانه به تأیید وزیر آموزش‌و‌پرورش خواهد رسید.

 

 

 

 

موضوع : اصلاح مواردی از آئین نامه تشکیل مجلس دانش‌آموزی در هشتصد و شصت و دومین جلسه شورای عالی آموزش‌و‌پرورش در تاریخ ۲۳/۳/۹۱  به تصویب رسید .

رئیس‌جمهور و                                            رئیس شورای عالی و آموزش‌وپرورش
وزیر آموزش‌وپرورش  رئیس جلسه
دبیر کل شورای عالی آموزش‌‌وپرورش              دبیر شورا